اقتصادی

کمک وزارت احیا و انکشاف دهات به برنامه صنایع روستایی

کمک وزارت احیا و انکشاف دهات به برنامه صنایع روستایی

وزارت احیا و انکشاف دهات ۱۰۲ میلیون افغانی را به هدف رشد صنایع روستایی به بیش از سه صد اتحادیه در پنج ولایت کشور کمک کرده است. به هدف ایجاد شغل در کشور وزارت احیا و انکشاف دهات ۱۰۲ میلیون افغانی را به هدف رشد صنایع روستایی به بیش از سه صد اتحادیه در پنج

وزیر برکنار شده انرژی و آب قرارداد ۱۳ میلیون دالری امضا کرد

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب روز شنبه از سوی رییس جمهورغنی برکنار شده بود، اما امروز با حضور در وزارت انرژی و آب، قرارداد سیزده میلیون دالری امضا کرد. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به بر کناری وزیر انرژی و آب از سوی رییس جمهور  مخالف کرده است. رییس جمهورغنی روز

وزارت انرژی و آب قرارداد ساخت ۱۲ پروژه توسعه منابی آبی را امضا کرد

وزارت انرژی و آب قرارداد ساخت دوازده پروژه توسعه منابع آبی را به ارزش ۴۲۴ میلیون افغانی با شماری از شرکت های خصوصی امضا کرد. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب هنگام امضای قرارداد این پروژه ها از مالکان شرکت های قراردادی خواست که پروژه های نامبرده را در زمان تعیین شده و با

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد ساخت حدود یکصد پروژه توسعه ای را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد کار حدود یکصد پروژه آبرسانی را با شماری از شرکت های خصوصی در کابل امضا کرد. به ادامه عقد قراردادها این بار رهبری وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد کار ۹۹ پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها در کابل امضا کرد. این پروژه ها شامل آبرسانی،

وزارت انکشاف دهات در دو سال اخیر بیشتر از یک هزار پروژه توسعه ای را تطبیق کرده است

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که از طریق برنامه ساحوی، در دو سال اخیر یکهزار و چهار پروژه توسعه ای را عملی کرده اند. مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات دستاوردهای برنامه انسجام ساحوی این وزارت را رسانه ای کردند. مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که از

امضا قرارداد هژده پروژه توسعه ای از سوی وزارت احیا وانکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد بازسازی هژده پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها امضا کرد. به ادامه عقد قراردادهای توسعه ای در وزارت احیا و انکشاف دهات، این بار مسولان این وزارت قرارداد باز سازی هژده پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها امضا کردند. این پروژه ها شامل

قرارداد پروژه چهل میگاوات برق از گاز ولایت جوزجان امضا شد

قرار داد پنج پروژه به شمول پروژه چهل میگاوات برق از گاز جوزجان میان وزارت انرژی و آب و شرکت های خصوصی به امضا رسید. قرارداد پروژه چهل میگاوات برق از گاز ولایت جوزجان همراه با پنج پروژه دیگر در بخش های بازسازی کانال ها و تحکیم دیوار های استنادی در ولایت های مختلف میان

شفتالوی زودرس ولایت های ننگرهار، لغمان و کنر به بازار رسید

نوع زودرس و پر درآمد شفتالوی ولایت های ننگرهار، لغمان و کنر به بازار رسید. وزیر زراعت و آبیاری از رسید این میوه ها به بازار کابل استقبال می کند و می گوید که یک جریب زمین ظرفیت رشد و حاصل دهی هشتاد درخت این گونه شفتالو را دارد. شفتالوی پاکستان همه ساله پیش از

وزیر مالیه: عواید کشور نسبت به سال ۱۳۹۳ هفتاد درصد افزایش یافته است

وزیر مالیه می گوید که عواید کشور در مقایسه به سال سیزده نود و سه، هفتاد درصد افزایش یافته است. وزیر مالیه با حضور در نشست استماعیه مجلس نمایندگان از چگونگی کار کرد این وزارت به اعضای مجلس معلومات داد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه می گوید که عواید حکومت در مقایسه به سال سیزده نود

بانک جهانی ۶۹۱ میلیون دالر به حکومت افغانستان کمک کرد

بانک جهانی به دولت افغانستان ۶۹۱ میلیون دالر کمک کرده است. وزیر مالیه می گوید که این پول های کمک شده بالای شماری از پروژه ها در وزارت های مخابرات، صحت عامه و نوسازی بانک های دولتی به مصرف می رسد. به ادامه کمک های بانک جهانی به افغانستان، به تازگی این بانک ۶۹۱ میلیون


Top