برنامه ها

اجماع منطقه ای برای تامین صلح در کشور

 شورای عالی صلح از توافق برای برگزاری نشست علما افغانستان و پاکستان خبر می دهد. مقام ها در شورای عالی صلح به این باورند که پاکستان متفاوت تر از گذشته برای ایجاد اجماع منطقوی و کشانیدن پای طالبان به میط گفتگو های صلح وعده سپرده است. این در حالیست که مجلس نمایندگان کشور نشست های


Top