برنامه ها

آتش جنگ و گفتگوهای صلح

تامین امنیت و آوردن صلح، یکی از تعهدها و اولویت های حکومت وحدت ملی بود. اما در حالی که این حکومت نفس های آخرش را می کشد، هنوز آتش جنگ در در میدان های نبرد شعله ور است، ولسوالی ها بین نظامیان و مخالفان دست به دست می شوند و کلید صلح هنوز پیدا نشده

نشست مسکو پیرامون جنگ و صلح افغانستان

سرانجام دیروز جمعه هژدهم عقرب، مسکو نشستی را پیرامون صلح و جنگ افغانستان برگزار و میزبانی کرد، که برای نخستین بار نمایندگان طالبان در آن حضور یافته و با نمایندگان شورای صلح افغانستان رو در رو شدند.


Top