چهارتن به اتهام قاچاق”هیرویین” از میدان‌های هوایی کابل و کندهار بازداشت شدند. در یک خبرنامۀ وزارت امور داخله آمده، که این افراد نزدیک به چهار کیلوگرام مواد مخدر را به‌گونه ماهرانه در بیک سفری و بطن‌شان جاسازی کرده و قصد داشتند آن‌را به بیرون از کشور قاچاق کنند.

چهارتن به اتهام قاچاق”هیرویین” از میدان‌های هوایی کابل و کندهار بازداشت شدند.

در یک خبرنامۀ وزارت امور داخله آمده، که این افراد نزدیک به چهار کیلوگرام مواد مخدر را به‌گونه ماهرانه در بیک سفری و بطن‌شان جاسازی کرده و قصد داشتند آن‌را به بیرون از کشور قاچاق کنند.