وزارت دفاع ملی اعلام کره است که مسوول جمع‌آوری عشر و زکات گروه طالبان در صیاد سرپُل بازداشت شده است. در یک خبرنامه‌ای وزارت دفاع ملی آمده است که این فرد که باشنده‌ روستای تور‌پا‌غلو از مربوطات ولسوالی صیاد است، از روستای نوروز تپه مرکز ولایت سرپل بازداشت شده است.

وزارت دفاع ملی اعلام کره است که مسوول جمع‌آوری عشر و زکات گروه طالبان در صیاد سرپُل بازداشت شده است.

در یک خبرنامه‌ای وزارت دفاع ملی آمده است که این فرد که باشنده‌ روستای تور‌پا‌غلو از مربوطات ولسوالی صیاد است، از روستای نوروز تپه مرکز ولایت سرپل بازداشت شده است.