در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر قیس نیکزاد ،متخصص داخله عمومی  

 

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم داکتر قیس نیکزاد ،متخصص داخله عمومی