ترکیه تا شش روز دیگر، میزبان نشست بزرگی در باره صلح افغانستان است. هرچند جبهه جمهوریت از آماده‌گی حضور در این نشست اطمینان داده اما تا هنوز نتوانسته طرح‌اش را به گونه کامل نهایی و اشتراک کننده گان در این نشست را همگانی کند. با این حال رییس جمهورغنی می‌گوید که جمهوریت خط‌ و مشی […]

ترکیه تا شش روز دیگر، میزبان نشست بزرگی در باره صلح افغانستان است.
هرچند جبهه جمهوریت از آماده‌گی حضور در این نشست اطمینان داده اما تا هنوز نتوانسته طرح‌اش را به گونه کامل نهایی و اشتراک کننده گان در این نشست را همگانی کند.
با این حال رییس جمهورغنی می‌گوید که جمهوریت خط‌ و مشی دولت است و اگر طالبان در این چوکات صلح می‌خواهند، آغوش جمهوریت به روی شان باز است، اما هر انتخاب دیگر به جز از جمهوریت، بهانه‌یی برای ادامه‌ی جنگ است.
در این برنامه گرداننده شمس‌امانی با آقایان سلیم پی‌گیر رییس حزب متحد فکری افغانستان، ظاهر مطهری فعال سیاسی و بریالی نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم گفت‌وگو کرده‌است.