شش تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر از میدان‌های هوایی کابل و بلخ بازداشت شدند. در یک خبرنامۀ وزارت امور داخله آمده است، از جمله این افراد؛ پنج تن که مقدارِ چهار کیلوگرام «هیرویین» را در بطن‌شان جاسازی کرده بودند، از ولایت بلخ و یک‌ تن دیگر که مقدارِ نزدیک به یک کیلوگرام «هیرویین» […]

شش تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر از میدان‌های هوایی کابل و بلخ بازداشت شدند.

در یک خبرنامۀ وزارت امور داخله آمده است، از جمله این افراد؛ پنج تن که مقدارِ چهار کیلوگرام «هیرویین» را در بطن‌شان جاسازی کرده بودند، از ولایت بلخ و یک‌ تن دیگر که مقدارِ نزدیک به یک کیلوگرام «هیرویین» را به‌گونۀ ماهرانه در بیک سفری جاسازی کرده بود، از میدان هوایی کابل بازداشت شده‌اند.