دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصرشفیق،استاد دانشگاه  

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترم عبدالناصرشفیق،استاد دانشگاه