اتحادیه اروپا از رهایی بیست تن از زندان طالبان، استقبال کرده است. این اتحادیه در بیانیه ای گفته است که این کار گروه طالبان برای اعتماد سازی در روند صلح موثر خواهد بود. اتحادیه اروپا گفته که رهایی زندانیان برای اجرایی شدن تعهدات یک گام مهم است و این اتحادیه انتظار دارد، گام های دیگر […]

اتحادیه اروپا از رهایی بیست تن از زندان طالبان، استقبال کرده است. این اتحادیه در بیانیه ای گفته است که این کار گروه طالبان برای اعتماد سازی در روند صلح موثر خواهد بود. اتحادیه اروپا گفته که رهایی زندانیان برای اجرایی شدن تعهدات یک گام مهم است و این اتحادیه انتظار دارد، گام های دیگر نیز به هدف فراهم شدن زمینه ها برای گفتگوهای میان افغانی برداشته شود.