ریاست تربیت بدنی افغانستان اعلام کرده است که این نهاد حاضر است برای مقابله با ویروس کرونا کمک کند. رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رییس کمیته ملی المپیک افغانستان می گوید برای مبارزه با ویروس کرونا، اداره ورزش کشور آماده است در صورت ضرورت پرسونل صحی و اماکن این اداره را بخصوص خوابگاه […]

ریاست تربیت بدنی افغانستان اعلام کرده است که این نهاد حاضر است برای مقابله با ویروس کرونا کمک کند.

رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رییس کمیته ملی المپیک افغانستان می گوید برای مبارزه با ویروس کرونا، اداره ورزش کشور آماده است در صورت ضرورت پرسونل صحی و اماکن این اداره را بخصوص خوابگاه صد بستر و جمنازیم های دوهزار  پنجصد نفری و پنجصد نفری خود را در اختیار وزارت صحت عامه برای تداوی و ارایه خدمات به مریضان مصاب به این ویروس قرار دهند.