در دومین روز طرح کاهش تردد در کابل، باشندگان کابل در شهر گشت و کرده اند. در دومین روز قیود روز گردی، پلیس کابل اقدامات سختگیرانه داشته و بعضی جاده های منتهی به پایتخت را مسدود کرده است. هنوزهم جاده های پایتخت مزدحم است و باشندگان کابل در شهر گشت و گذار پر رنگ دارند. […]

در دومین روز طرح کاهش تردد در کابل، باشندگان کابل در شهر گشت و کرده اند. در دومین روز قیود روز گردی، پلیس کابل اقدامات سختگیرانه داشته و بعضی جاده های منتهی به پایتخت را مسدود کرده است.

هنوزهم جاده های پایتخت مزدحم است و باشندگان کابل در شهر گشت و گذار پر رنگ دارند. شماری از باشندگان کابل از مردم می خواهند که در خانه های خود بمانند و قیود روز گردی وضع شده را رعایت کنند. بشیر یک باشنده کابل از مردم می خواهد که در خانه بمانند و توصیه های وزارت صحت عامه را رعایت کنند.

با این حال، پلیس کابل برخی جاده های پایتخت را مسدود کرده و و مانع تجمع کابل نشینان در محل های تفریحی می شود. پیش از این وزارت صحت از بهر کاهش تردد در پایتخت تمام اداره های دولتی را تعطیل کرده است و از مردم خواسته که در خانه ها بمانند و تجمع نکنند.