سازمان ملل متحد گفته است که در کنار ویروس کرونا، اطلاع رسانی غلط درباره این ویروس دشمن دیگریست که جهانیان با آن مواجه اند. دبیرکل سازمان ملل نسبت به تشدید انتشار اطلاعات غلط درباره کووید- نزده در جهان هشدار داده و گفته است که جهان باید همزمان با هردوی این پدیده ها مبارزه کند. آنتونیو […]

سازمان ملل متحد گفته است که در کنار ویروس کرونا، اطلاع رسانی غلط درباره این ویروس دشمن دیگریست که جهانیان با آن مواجه اند. دبیرکل سازمان ملل نسبت به تشدید انتشار اطلاعات غلط درباره کووید- نزده در جهان هشدار داده و گفته است که جهان باید همزمان با هردوی این پدیده ها مبارزه کند.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نسبت به تشدید پدیده انتشار اطلاعات غلط درباره ویروس کووید نزده در جهان هشدار داده و این پدیده را “دشمن” دیگری در کنار ویروس کرونا خوانده که باید جهان با هر دوی آن ها مبارزه کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که جهان نه تنها مشغول در جنگ با ویروس کرونا به عنوان دشمن مشترک است، بلکه درکنار آن، سیر فزاینده انتشار اطلاعات غلط درباره این بیماری هم تبدیل به دشمن مشترک برای جهانیان شده است.

آنتنیوگوترش افزوده است: “ما برای غلبه بر این ویروس لازم است که با فوریت، حقایق و علم را ترویج کنیم و همچنین امید و همبستگی را به جای اختلاف افکنی گسترش دهیم.”

دبیرکل سازمان ملل گفته است که این سازمان، ابتکار جدیدی موسوم به “ارتباطات برای همبستگی” در خصوص اطلاع رسانی درباره ویروس کرونا را راه اندازی می کند، تا از این طریق به مردم سریعا حقایق درباره این ویروس را اطلاع رسانی کند.

دبیر کل سازمان ملل در عین حال از کشورها خواسته است تا به اجرای درخواست او از طرف های درگیر در هر جایی از جهان  به هدف خاموش کردن سلاح و کمک به ایجاد کانال های انتقال کمک های نجات بخش به کشورهای نیازمند، کمک کنند.

آنتونیو گوترش افزوده است: “ما باید به کمک آسیب‌ پذیرترین ها و میلیون ها و میلیون ها نفر از مردمی که کمترین توانمندی را برای محافظت از خودشان دارند برویم.”

دبیرکل سازمان ملل همچنان در یک پیام ویدیویی برای یکصد و نود و سه کشور عضو سازمان ملل، از این کشورها خواسته است تا در پاسخ به درخواست سازمان ملل برای ایجاد یک صندوق دو میلیارد دالری مبارزه با شیوع کرونا در کشورهای فقیر جهان سخاوتمندی به خرج دهند.