شماری از باشندگان کابل می گویند از زمانی که شماری از پزشکان بعضی میوه های مانندی لیمو، کینو، مالته و هر میوه دیگر که در خود ویتامین سی داشته باشند را برای بلند بردن مقاومت بدن توصیه کرده اند، قیمت این اقلام در بازارهای پایتخت افزایش یافته است و حتا دو چند شده است. در […]

شماری از باشندگان کابل می گویند از زمانی که شماری از پزشکان بعضی میوه های مانندی لیمو، کینو، مالته و هر میوه دیگر که در خود ویتامین سی داشته باشند را برای بلند بردن مقاومت بدن توصیه کرده اند، قیمت این اقلام در بازارهای پایتخت افزایش یافته است و حتا دو چند شده است.

در حال حاضر قیمت یک کیلو لیمو در بازارهای کابل به چهار صد و شصت افغانی و یک سیر کینو هم به شش صد افغانی رسیده است و همچنان بهای اقلام دیگر خوراکی نیز افزایش یافته است. شماری از باشندگان کابل می گویند که به علت فقر و تنگ دستی نمی توانند که این اقلام خوراکی را بخرند.

با این حال، شماری از پزشکان می گویند که میوه های مانند کینو، لیمو، مالته و هر میوه دیگر که در خود ویتامین سی داشته باشد، در بلند بردن مقاومت بدن مفید است.

باشندگان کابل با نگرانی از گسترش ویروس کرونا از حکومت می خواهند که بهای مواد خوراکی و سبزی را در بازارهای کشورکنترول کنند. هفته پیش نیز بهای مواد خوراکی به گونه سرسام آور در بازارهای کابل افزایش پیدا کرد.