این کمیسیون با نگرانی شدید گفته است که یافته های آنان نشان می دهد که از ۳۴ زندان در افغانستان در ۱۷ ولایت ریاست های صحت و اداره های محابس تدابیر وقایوی معیاری ویروس کرونا را نگرفته و خدمات صحی مناسب را عرضه نکرده است.

این کمیسیون با نگرانی شدید گفته است که یافته های آنان نشان می دهد که از ۳۴ زندان در افغانستان در ۱۷ ولایت ریاست های صحت و اداره های محابس تدابیر وقایوی معیاری ویروس کرونا را نگرفته و خدمات صحی مناسب را عرضه نکرده است.