درپی حمله طالبان بر یک پاسگاه نظامیان در بغلان دو پولیس به شهادت رسیدند. خانزاده مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی می گوید که این حمله شب گذشته در ولسوالی بغلان مرکزی صورت گرفت. به گفته وی درپی این حمله چهار هراس افگن دیگر زخم برداشته اند. طالبان در باره این حمله چیزی نگفته اند.

درپی حمله طالبان بر یک پاسگاه نظامیان در بغلان دو پولیس به شهادت رسیدند. خانزاده مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی می گوید که این حمله شب گذشته در ولسوالی بغلان مرکزی صورت گرفت. به گفته وی درپی این حمله چهار هراس افگن دیگر زخم برداشته اند. طالبان در باره این حمله چیزی نگفته اند.