زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان، بر تشکیل حکومت همه شمول تأکید کرده است. این در حالیست که دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیش از برگزاری مراسم تحلیف، طرحی را به هدف تشکیل حکومت همه شمول ارایه کرده بود.

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان، بر تشکیل حکومت همه شمول تأکید کرده است.

این در حالیست که دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیش از برگزاری مراسم تحلیف، طرحی را به هدف تشکیل حکومت همه شمول ارایه کرده بود.