داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول در مراسم تحلیف ریاست جمهوری می گوید که از بهر تامین صلح در کشور حاضر به هر گونه قربانی است. وی می افزاید که حکومت همه شمول برای وحدت در میان مردم افغانستان کار خواهد کرد. داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول تاکید می کند […]

داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول در مراسم تحلیف ریاست جمهوری می گوید که از بهر تامین صلح در کشور حاضر به هر گونه قربانی است. وی می افزاید که حکومت همه شمول برای وحدت در میان مردم افغانستان کار خواهد کرد.

داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول تاکید می کند که برای تامین صلح در کشور پیش شرطی ندارد. وی می افزاید که به زودی هیات گفتگو کننده برای گفتگوهای صلح میان افغانی را آماده می کند. داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول بر اصلاحات در ارگان های دولتی و همچنان غیر سیاسی سازی اداره های خدمات ملکی تأکید می کند.