حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور می‌گوید که باید طالبان و دولت دقت کنند تا بیگانگان تحت عنوان صلح اهداف خویش را عملی نکنند. آقای کرزی در گفتگو با صدای آمریکا از امضا توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان که قرار است روز شنبه انجام شود، استقبال کرده است. آقای کرزی همچنان صلح را یگانه […]

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور می‌گوید که باید طالبان و دولت دقت کنند تا بیگانگان تحت عنوان صلح اهداف خویش را عملی نکنند.

آقای کرزی در گفتگو با صدای آمریکا از امضا توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان که قرار است روز شنبه انجام شود، استقبال کرده است. آقای کرزی همچنان صلح را یگانه راه رهایی از تمام بد بختی ها، مداخلات خارجی خوانده و تاکید کرده است که تیم مذاکره کننده باید پس از حل بحران برخاسته از نتیجه انتخابات توسط حکومت ملی معرفی شود.