بنیاد انتخابات شفاف افغانستان که یک نهاد ناظر انتخابات است، می گوید که کمیسیون انتخابات خلاف قانون انتخابات، نتایج نهایی را اعلام کرده است. به باور مسوولان این نهاد، مشروعیت نظام وابسته به پذیرش همگانی نتایج انتخابات است؛ اما این نتایج از سوی بسیاری از جریان اصلی سیاسی پذیرفته نشده است. نتایج نهایی انتخابات ریاست […]

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان که یک نهاد ناظر انتخابات است، می گوید که کمیسیون انتخابات خلاف قانون انتخابات، نتایج نهایی را اعلام کرده است. به باور مسوولان این نهاد، مشروعیت نظام وابسته به پذیرش همگانی نتایج انتخابات است؛ اما این نتایج از سوی بسیاری از جریان اصلی سیاسی پذیرفته نشده است.

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری پس از پنج ماه تاخیر روز سه شنبه از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد. این اعلام با واکنش های رو به رو شده است. چنان که جریان های اصلی سیاسی در کشور، نتایج اعلام شده را غیر قابل قبول و فراقانونی خواندند و عبدالله عبدالله را به عنوان رییس جمهوری منتخب اعلام کرده اند.

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان که یک نهاد ناظر انتخاباتی است و انتخابات ریاست جمهوری را از نزدیک نظارت کرده است، باور دارد که نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات نامعتبر است. نعیم ایوب زاده رییس این نهاد می گوید که کمیسیون انتخابات، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه مکرر قوانین و طرالعمل های داخلی خود را نقض کرده است.

درباره نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در کل بیست و سه هزار شکایت ثبت شده بود و از این میان تنها، حدود شانزده هزار شکایت دسته انتخابات ثبات و همگرایی در کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسانده بود. اما با بررسی این شکایت ها تنها، چهارصدو پنجاه و سه رای تغییر آورده است.

صغرا سادات از مسوولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون انتخابات، حتا تمویل کنندگان بین المللی این روند را نیز متعجب کرده است.

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از همکاران بین المللی افغانستان و سیاستگران کشور می خواهد که از رفتن کشور به بحران جلوگیری کنند.