مسوولان کمیسیون انتخابات می گویند این کمیسیون آماده است تا به اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، شماری از مرکزهای رأی دهی را بازشماری کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز اعلام کرد که در نتیجه رسیدگی به شکایات، بیش از پنج هزار مرکز رأی دهی باید باز شماری شود. علی افتخاری معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید […]

مسوولان کمیسیون انتخابات می گویند این کمیسیون آماده است تا به اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، شماری از مرکزهای رأی دهی را بازشماری کند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز اعلام کرد که در نتیجه رسیدگی به شکایات، بیش از پنج هزار مرکز رأی دهی باید باز شماری شود. علی افتخاری معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید که این کمیسیون از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته تا جزییات مرکزهایی را که به باز شماری نیاز دارد، شریک کند.