وزارت امور داخله از طرح جدید برای امن سازی شهر کابل خبر داد

وزارت امور داخله می گوید که پولیس مسلکی در سطح آمریت حوزه های امنیتی شهر کابل گماشته خواهد. سرپرست این وزارت می گوید که این طرح به تازگی و به هدف مبارزه علیه اخلالگران نظم عمومی روی دست گرفته شده است.

پس از افزایش کم سابقه وقوع رویداد‌های جنایی در شهر کابل، وزارت امور داخله اعلام کرده است که برنامه جدیدی برای امن سازی پایتخت طرح ریزی کرده است. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت می گوید که بر اساس این طرح، پولیس مسلکی در سطح آمریت حوزه‌ های امنیتی کابل گماشته خواهد شد. به گفته آقای اندرابی، عملی سازی این طرح از حوزه های اول و پنجم امنیتی شهر کابل آغاز شده است.

سرپرست وزارت امور داخله می افزاید که این طرح در دو مرحله عملی خواهد شد. به گفته مسعود اندرابی، اجرای مرحله نخست این طرح نه ماه و اجرای مرحله دوم آن، سه سال زمان خواهد برد. سرپرست وزارت امور داخله می گوید که بخش نخست این طرح بر گماشتن پولیس مسلکی که در اکادمی پولیس تحصیل کرده باشند، متمرکز است.

این در حالیست که کازار تحت عنوان”امن سازی کابل” از چهارشنبه شب گذشته، آغاز شده است. در نخستین شب این کارزار هژده تن از دزدان و رهزنان از نقاط مختلف شهر کابل بازداشت شدند.

وزارت امور داخله می گوید که در دومین روز این کارزار، پولیس نزده تن را بازداشت کرده است. این وزارت در خبرنامه ای گفته است که این افراد از یازده نقطه شهر کابل در پیوند به رهزنی، سرقت و انتقال سلاح غیرقانون بازداشت شده اند. براساس خبرنامه، از میان افراد بازداشت شده، شش تن آنان به علت ارتکاب جرم های مختلف، فراری بودند.

نوشته‌های مرتبط


Top