شماری از باشندگان کابل از افزایش جرایم جنایی در پایتخت نگرانی می کنند. آنان می گویند که از طرف شب نمی توانند از خانه های شان بیرون شوند. شماری از باشندگان کابل از افزایش جرایم جنایی در شهر کابل نگران استند و می گویند که هنگام شب بیرون از خانه کار داشته باشند و یا […]

شماری از باشندگان کابل از افزایش جرایم جنایی در پایتخت نگرانی می کنند. آنان می گویند که از طرف شب نمی توانند از خانه های شان بیرون شوند.

شماری از باشندگان کابل از افزایش جرایم جنایی در شهر کابل نگران استند و می گویند که هنگام شب بیرون از خانه کار داشته باشند و یا حتا مریض عاجل داشته باشند، از ترس از خانه بیرون شده نمی توانند آنان از حکومت می خواهند که امنیت را به باشندگان کابل تامین کند.

درهمین حال، فردوس فرامز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل می گوید که در پیوند به جرم های جنایی در پایتخت کشور حلقات خاص بازداشت شده و جرم های جنایی در شهر کابل کاهش یافته است.

سخنگوی فرماندهی پلیس کابل می افزاید که گشت زنی های سیار توانسته که در کاهش جرایم در پایتخت کمک کند. وی از باشندگان کابل می خواهند که در موارد مشکوک به پلیس کابل همکار باشند.