گلبدین حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید تقلب های گسترده و سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است و نیاز است تا آرای پاک از ناپاک جدا شود. آقای حکمتیار همچنان خواستار برگزاری انتخابات مجدد در محلات شده است که دستگاه های بایومتریک آن مناطق سرقت شده است. وی همچنان تاکید کرد […]

گلبدین حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید تقلب های گسترده و سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است و نیاز است تا آرای پاک از ناپاک جدا شود. آقای حکمتیار همچنان خواستار برگزاری انتخابات مجدد در محلات شده است که دستگاه های بایومتریک آن مناطق سرقت شده است. وی همچنان تاکید کرد که بدون ایجاد حکومت موقت شفافیت انتخابات و صلح در کشور تامین نمی شود.