کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون موفق به بازگشایی دفترهایش در هفت ولایت شمالی و شمال‌شرقی برای آغاز تفتیش و بازشماری آرا نشده است. این درحالیست که موج تظاهرات های مردم در مرکز و ولایات آغاز شده است. با این حال چرا کمیسیون چشم دوخته است به باز کردن مراکز رای دهی؟ آیا بحران […]

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون موفق به بازگشایی دفترهایش در هفت ولایت شمالی و شمال‌شرقی برای آغاز تفتیش و بازشماری آرا نشده است. این درحالیست که موج تظاهرات های مردم در مرکز و ولایات آغاز شده است. با این حال چرا کمیسیون چشم دوخته است به باز کردن مراکز رای دهی؟ آیا بحران انتخاباتی اتفاق افتیده است؟ دامنه اعتراضات به کجا خواهد کشید؟