وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که در عملیات بازپس گیری این ولسوالی، سی و هفت فرد وابسته به گروه طالبان به شمول ملا عبدالباری فرمانده نظامی این گروه کشته شدند. در خبرنامه وزارت دفاع ملی همچنان از تخریب شش محل سوق و اداره طالبان در مارجه یاد شده است.

وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که در عملیات بازپس گیری این ولسوالی، سی و هفت فرد وابسته به گروه طالبان به شمول ملا عبدالباری فرمانده نظامی این گروه کشته شدند. در خبرنامه وزارت دفاع ملی همچنان از تخریب شش محل سوق و اداره طالبان در مارجه یاد شده است.