عبدالله عبدالله رهبر تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی خواهان متوقف شدن روند بازشماری مجدد آراء شده است. عبدالله عبدالله می گوید که تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون و همدست شدن با تقلب کاران است. آقای عبدالله هشدار می دهد که اگر با آرای مردم خیانت شود، خیانت کاران با موجی از عدالت خواهی […]

عبدالله عبدالله رهبر تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی خواهان متوقف شدن روند بازشماری مجدد آراء شده است. عبدالله عبدالله می گوید که تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون و همدست شدن با تقلب کاران است. آقای عبدالله هشدار می دهد که اگر با آرای مردم خیانت شود، خیانت کاران با موجی از عدالت خواهی مردم مواجه خواهند شد.

پس از آنکه کمیسیون بار دیگر باز شماری آرا را آغاز کرد، این تصمیم کمیسیون با واکنش ها رو به رو شده است. عبدالله عبدالله رهبر تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی خواهان متوقف شدن روند بازشماری مجدد آراء شده است. عبدالله عبدالله می گوید که تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون و همدستی با تقلب کاران است. رهبر تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که عملکرد نهادهای ناظر بین المللی در پیوند به انتخابات کشور متناقض بوده است. عبدالله عبدالله هشدار می دهد اگر با آرای مردم خیانت شود، خیانت کاران با موجی از عدالت خواهی مردم مواجه خواهند شد. کمیسیون انتخابات در تصمیم اخیرش همچنان بیش از یکصدو سی هزار رای قرنطین شده را با اعتبار اعلام کرده و پیش از قناعت دادن به نامزدان ریاست جمهوری، روند بازشماری آرا را نیز آغاز کرده است.