رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا یک هفته دیگر اعلام خواهد شد. در تقویم انتخاباتی روز بیست و هفتم ماه میزان، تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری امسال گفته شده است. حوا علم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تاکنون این کمیسیون در جریان شمارش […]

رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا یک هفته دیگر اعلام خواهد شد.

در تقویم انتخاباتی روز بیست و هفتم ماه میزان، تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری امسال گفته شده است. حوا علم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تاکنون این کمیسیون در جریان شمارش آرا با مشکل رو به رو نشده است. خانم نورستانی تأکید می کند که نتایج ابتدایی انتخابات براساس تقویم انتخابات اعلام خواهد شد.