یک سرباز پولیس در شهر کندز، سه مهاجم گروه طالبان را کشته است. دفتر رسانه ای وزارت امور داخله می گوید که، این مهاجمان سوار یک موتر بودند، و عصر دیروز پس از به قتل رساندن یک محافظ امنیتی، هدف گلوله باری یک سرباز پولیس قرار گرفتند، و کشته شدند. به گفته وزارت داخله، مهاجمان […]

یک سرباز پولیس در شهر کندز، سه مهاجم گروه طالبان را کشته است. دفتر رسانه ای وزارت امور داخله می گوید که، این مهاجمان سوار یک موتر بودند، و عصر دیروز پس از به قتل رساندن یک محافظ امنیتی، هدف گلوله باری یک سرباز پولیس قرار گرفتند، و کشته شدند. به گفته وزارت داخله، مهاجمان کشته شده، در بیشتر ترورها در شهر کندز، دست داشتند.