صلح و انتخابات؛ دو نیاز مهم جامعه افغانستان؛ طالبان تعویق انتخابات را شرط پذیرش گفتگوهای صلح عنوان کرده اند. اما حکومت افغانستان می گوید، انتخابات بدون قید و شرط در زمان معیین آن برگزار خواهد شد. شماری از نامزدان معتقد به تقدم گفتگوهای صلح اند، اما شمار دیگری به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارند. […]

صلح و انتخابات؛ دو نیاز مهم جامعه افغانستان؛ طالبان تعویق انتخابات را شرط پذیرش گفتگوهای صلح عنوان کرده اند. اما حکومت افغانستان می گوید، انتخابات بدون قید و شرط در زمان معیین آن برگزار خواهد شد.

شماری از نامزدان معتقد به تقدم گفتگوهای صلح اند، اما شمار دیگری به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارند.

نیاز اساسی جامعه کدام است و شرایط برای به اجرا گذاشتن کدام گزینه ها بهتر فراهم شده است؟