وزارت فواید عامه قرارداد پنج پروژه سرک سازی را به ارزش ۲۵۶ میلیون افغانی با چندین شرکت خصوصی امضا کرد. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه، این پروژه ها در ولایت های میدان وردک، کندز، نورستان و ننگرهار به هزینه دوصد و شصت میلیون افغانی تطبیق می شود. مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه می […]

وزارت فواید عامه قرارداد پنج پروژه سرک سازی را به ارزش ۲۵۶ میلیون افغانی با چندین شرکت خصوصی امضا کرد.

بر اساس معلومات وزارت فواید عامه، این پروژه ها در ولایت های میدان وردک، کندز، نورستان و ننگرهار به هزینه دوصد و شصت میلیون افغانی تطبیق می شود. مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید که بخش از هزینه این پروژه ها از سوی حکومت و بخش دیگر آن از سوی بانک جهانی پرداخته می شود.

درهمین حال، مسوولان شرکت های قراردادی وعده می دهند که کار این پروژه ها را با کیفیت بلند و در زمان تعیین شده آن تکمیل می کنند. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه با ساخت این سرک ها، چندین روستای دور دست در این ولایت ها به مرکز ولسوالی ها و ولایت وصل می شوند.