شورای عالی صلح: نشست صلح مسکو به نفع طالبان بود

معاون شورای عالی صلح می گوید که اگر نشست دیگری در پیوند به صلح در مسکو برگزار شود، این شورا در آن شرکت نخواهد کرد.

انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان، نشست صلح مسکو را به بررسی گرفت. عطاالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح می گوید که موضع گیری دیگر کشورها در این نشست به نفع گروه طالبان بود. آقای سلیم، از برخورد دوگانه در نشست صلح مسکو انتقاد می کند و می گوید که در این نشست توجه خاص به هیأت گروه طالبان بود و صلاحیت آنان در پیوند به چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح محدود بود.

در همین حال، نیکولو پلنتیکوف، رییس مطالعات اشتراتیژیک روسیه می گوید که تفاوت دیدگاه در پیوند به صلح افغانستان میان آمریکا و روسیه وجود دارد و آمریکا نمی خواهد شماری از کشورها از جمله ایران در روند گفتگوهای صلح افغانستان نقش داشته باشد. رییس مطالعات استراتیژیک روسیه می افزاید: “مشکلات که میان روسیه و آمریکا وجود دارد سبب اختلاف در پیوند به صلح افغانستان شده است. آمریکا در صلح افغانستان نقش کشورهای همسایه را در نظر نمی گیرد و این امر پیشبرد گفتگوهای صلح را با چالش رو به رو کرده است.”

همچنان الیرن، معاون سفیر روسیه در کابل از چند دستگی گروه طالبان سخن می زند. معاون سفیر روسیه در کابل می گوید که چند دستگی این گروه در افغانستان برای روسیه نگران کننده است.

آگاهان می گویند که افغانستان در حالت دوگانگی در کار تامین روابط خود با دیگر کشورها به سر می برد و این مساله  می تواند مانع تامین صلح در شود و در برخی از موارد سبب تشدید جنگ در بخش هایی از کشور شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top