سکتور خصوصی باربری مقرره کنترل وسایط تناژ بلند را رعایت نمی کند

وزارت فواید عامه سکتور حضوصی بار بری را به رعایت نکردن مقرر کنترل وسایط تناژ بلند متهم می کند. معین این وزارت تخریب زود هنگام جاده های کشور را از علت های اصلی بلند بودن تناژ وسایط بابری سکتور خصوصی عنوان می کند.

چند روز پیش مسوولان شماری از اتحادیه های باری غیر دولتی، طی اعتراضی، کارمندان کنترل ترازوهای وسایط بلند تناژ را به اخذ رشوت متهم کردند. حالا عبدالرحمن صلاحی، معین وزارت فواید عامه با رد این اتهام، سکتور حضوصی بار بری را به رعایت نکردن مقرر کنترل وسایط تناژ بلند متهم می کند.

ظاهرا دیده شده است که جاده های که تازه اسفالت می شوند، بیشتر از سه ماه مقاومت ندارد و دوباره تخریب می شود. معین وزارت فواید عامه یکی از علت های تخریب زود هنگام جاده ها را بلند بودن تناژ وسایط بابری سکتور خصوصی عنوان می کنند.

آقای صلاحی همچنان می گوید که اتحادیه های باربری که مقرره کنترل تناژ بلند را رعایت نمی کنند مطابق مقرره جریمه می شوند.

مسوولان وزارت فواید عامه با تاکید بر این که مدیریت تنظیم وسایط بابری به وزارت ترانسپورت برمی گردد، از این وزارت می خواهند که در راستای کنترل وسایط تناژ بلند این وزارت را کمک کند.

نوشته‌های مرتبط


Top