وزارت خارجه: روی برگزار نشست مسکو تمرکز می کنیم

وزارت امور خارجه کشور می گوید که نشست صلح مسکو به درخواست افغانستان به تأخیر افتاده است. معین این وزارت، نشست مسکو را برای روند صلح کشور مهم می خواند و می گوید که تاکنون تاریخ دقیق برگزاری این نشست مشخص نشده است.

قرار بود تا کمتر از یک هفته دیگر نشستی پیراموان روند صلح افغانستان در مسکو برگزار شود، البته با حضور شماری از کشورهای منطقه و همسایه اما بدون حضور افغانستان. گروه طالبان نیز آمادگی نشان داده بود که در این نشست نمایندگان خود را می فرستد. اما شام روز دوشنبه وزیر خارجه روسیه با رییس جمهورغنی تلفنی صحبت کرد و سپس زمان برگزاری این نشست به تأخیر افتاد. نصیر احمد اندیشه معاون وزارت امور خارجه کشور می گوید که این نشست به درخواست حکومت افغانستان به تأخیر افتاده است.

آقای اندیشه می افزاید که حکومت افغانستان با برنامه مشخصی در خصوص روند صلح در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد.

روسیه روند گفتگوهای جداگانه‌ ای را روی آینده افغانستان پی‌ گیری می‌ کند و در دو سال گذشته نشست‌ هایی را در باره روند صلح کشور میزبانی کرده است. در این نشست ها نمایندگان گروه طالبان حضور نداشته اند. اکنون مشخص نیست که به تأخیر برگزار شدن این نشست سبب خواهد شد که طالبان نیز در این نشست شرکت نکنند.

نوشته‌های مرتبط


Top