نگرانی مجلس سنا از خطر جدی خشکسالی در کشور

شماری از اعضای مجلس سنا می گویند که خشکسالی زندگی شماری از شهروندان کشور را با مشکلات جدی رو به رو کرده است. آنان می تاکید می کنند که کمک های حکومت به افراد آسیب دیده از خشکسالی کافی نیست.

به اساس آمارهای حکومت، هم اکنون نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کند. در کنار ناامنی و فقر، خشکسالی تهدید دیگر است که به گونه جدی زندگی شماری زیادی از شهروندان کشور را به چالش کشیده است. اعضای مجلس سنا این مساله را نگران کننده می خوانند. صالحه میرزاد، عضو مجلس سنا می گوید که هم اکنون مهاجرت ها دسته جمعی از ولایت های بادغیس و نیمروز از بهر خشکسالی آغاز شده است.

بنا بر گزارش ها، در ده روز گذشته هزاران راس مواشی از بهر خشکسالی تلف شده و هم اکنون صدها هزار راس مواشی دیگر در ولایت های مختلف کشور زیر تهدید تلف شدن قرار دارد. فضل الهاد مسلمیار، رییس مجلس سنا از حکومت می خواهد که برای آسیب دیدگان خشکسالی کمک رسانی کند.

حکومت گفته است که آمادگی ها برای کمک رسانی به کسانی که از خشکسالی آسیب دیده اند گرفته شده است. این درحالیست که برای مقابله با خشکسالی و کمک رسانی با آسیب دیدگان بیش از شش صد میلیون دالر نیاز است که حکومت به تنهای توان پرداخت این پول را ندارد.

نوشته‌های مرتبط


Top