خوشبینی شورای عالی صلح نسبت گفتگوهای صلح با گروه طالبان

شورای عالی صلح نسبت به نتیجه دادن گفتگوهای صلح با گروه طالبان خوشبین است. رییس دبیرکل خانه این نهاد می گوید که گفتگو در سطوح مختلف با گروه طالبان ادامه دارد. همزمان رییس شورای عالی صلح از حکومت می خواهد برای پیشترفت در گفتگوهای صلح، رهایی سازی زندانیان گروه طالبان را سرعت بخشد. این در حالیست که حکومت چهل و شش زندانی طالبان را از بند رها کرده است.

زمان تعیین شده برای آتش بس از سوی گروه طالبان شام روز سوم عید به پایان می رسد. اما حکومت آتش بس را در مقابل این گروه تمدید کرده است. محمد کریم خلیلی شورای عالی صلح نسبت به گام های برداشته شده، از سوی حکومت و گروه طالبان خوشبین است. رییس شورای عالی صلح از طالبان می خواهد که آتش بس خود را مثل حکومت تمدید کند.

آقای خلیلی می گوید که آتش بس و تأمین صلح در کشور به معنای تسلیم شدن هیچ یک از طرف های درگیر نیست. او از حکومت می خواهد برای پیشرفت در گفتگوهای صلح، شمار بیشتر زندانیان گروه طالبان را از زندان های کشور آزاد کند. این در حالیست که به تازکی چهل و شش زندانی گروه طالبان به عنوان حسن نیت از زندان های کشور رها شده اند.

از سویی محمد اکرم خپلواک رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می گوید که گفتگوهای صلح با گروه طالبان در سطوح مختلف ادامه دارد.

هنوز مشخص نیست که گروه طالبان به خواست های حکومت و شورای عالی صلح به هدف تمدید آتش بس جواب مثبت خواهد داد یا خیر. اما به گفته آگاهان آنچه مشخص است، این که گروه طالبان در صورتی به آتش بس ادامه خواهد داد که اسلام آباد به وعده های داده شده خود عمل کند.

نوشته‌های مرتبط


Top