وزارت انرژی و آب قرارداد ساخت ۱۲ پروژه توسعه منابی آبی را امضا کرد

وزارت انرژی و آب قرارداد ساخت دوازده پروژه توسعه منابع آبی را به ارزش ۴۲۴ میلیون افغانی با شماری از شرکت های خصوصی امضا کرد.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب هنگام امضای قرارداد این پروژه ها از مالکان شرکت های قراردادی خواست که پروژه های نامبرده را در زمان تعیین شده و با کیفیت خوب تطبیق کنند.

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان  از وزارت انرژی و آب می خواهند که پروژه ها را به دست دوم ندهد. به باور اعضای مجلس نمایندگان پروژه های که به دست دوم قراردادی ها داده می شود از کیفیت خوب بر خوردار نیست.

پروژه توسعه منابع آبی به هزینه چهار صد بیست و چهار میلیون افغانی از سوی وزارت انرژی و آب در حالی امضا می شود که آمارها نشان می دهد که هم اکنون خشکسالی بیست ولایت کشور را به گونه جدی تهدید می کند. وزیر انرژی و آب می گوید که هزینه این پروژه ها را هند پرداخت می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top