دیدار وزیر امور خارجه کشور با نماینده ویژه آلمان براى افغانستان و پاکستان

صلاح الدین ربانى وزیر خارجه کشور با مارکوس پوتزِل نماینده ویژه آلمان براى افغانستان و پاکستان دیدار کرد.

دفتر رسانه ای وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه ای گفته است که، در این دیدار وزیر خارجه از کمک هاى آلمان به افغانستان سپاسگزاری کرده و گفته است که  نشست عالمان جهان اسلام که قرار است در کشور شاهى عربستان سعودى برگزار شود، مى تواند گامِ مهمى در راستاى صلح باشد. درهمین حال،  نماینده ویزه آلمان برای افغانستان و پاکستان سهمگیرى پاکستان براى کشانیدن طالبان به میز مذاکره را، بسیار با اهمیت دانسته است.

نوشته‌های مرتبط


Top