صیاد: روند ثبت نام رای دهندگان تا کمتر از دو ماه دیگر آغاز می شود

روند ثبت نام رای دهندگان در ماه حمل سال آینده آغاز می شود. گل آجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات که در چهارمین نشست ملی انتخابات با نمایندگان احزاب سیاسی و نهاد های مدنی صحبت می کرد گفت که رهمنود ثبت نام رأی دهندگان به کابل رسیده است و کتابچه های ثبت فهرست رأی دهندگان نیز در بیرون از کشور به چاپ رسیده و به زودی به داخل کشور انتقال خواهد یافت.

بودجه تهیه فهرست رأی دهندگان در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی نزدیک به سی میلیون دالر می رسد. رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که نود درصد این بودجه را کشور های کمک کننده به افغانستان تهیه کرده اند و ده درصد آن را حکومت به دوش گرفته است. گل آجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات می گوید روند ثبت نام رای دهندگان تا کمتر از دوماه دیگر آغاز می شود

کمیسیون انتخابات در حالی از ثبت نام رأی دهندگان بر اساس شناسنامه های کاغذی خبر می دهد که در ۳۲ لسوالی کشور به دلیل نا امنی مراکز رای دهی مشخص نشده است و چهارصد شکایت دیگر از مراکز رای دهی سی ولایت کشور در کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده است. اما از ولایت های بدخشان، نورستان، سرپل و فاریاب هیچ شکایتی به ثبت نرسیده است .

از سوی دیگر احزاب سیاسی و نهاد های ناظر انتخاباتی به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات شک دارند. نور الرحمن اخلاقی عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که حکومت در روند برگزاری انتخابات اهداف خاصی را دنبال می کند. آقای اخلاقی می افزاید که بدون تأمین شفافیت و آمدن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری هر گونه انتخابات در کشور چالش برانگیز خواهد بود.

پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود به زودی تقویم نهایی زمان برگزاری انتخابات را با شهروندان شریک می کند؛ اما تا کنون این تقویم با مردم شریک نشده است.

نوشته‌های مرتبط


Top