شماری از پایتخت نشینان از افزایش جرم های جنایی در شهر کابل نگرانی می کنند. آنان حکومت را به کوتاهی در راستای تامین امنیت باشندگان پایتخت متهم می کنند. در کنار انتحار و انفجار جرایم جنایی از دیگر مواردی است که از مردم به ویژه پایتخت نشینان قربانی می گیرد. گزارشها می رساند که در […]

شماری از پایتخت نشینان از افزایش جرم های جنایی در شهر کابل نگرانی می کنند. آنان حکومت را به کوتاهی در راستای تامین امنیت باشندگان پایتخت متهم می کنند.

در کنار انتحار و انفجار جرایم جنایی از دیگر مواردی است که از مردم به ویژه پایتخت نشینان قربانی می گیرد. گزارشها می رساند که در یک هفته پسین چندین بار شهریان کابل در انظار عمومی از سوی مردان مسلح ناشناس هدف قرار گرفته اند. شماری از پایتخت نشینان با نگرانی از افزایش جرم های جنایی مسوولان ارگانهای کشفی و استخباراتی را متهم می کنند که در راستای جلوگیری از جرم های جنایی در کابل کوتاه آمده اند.  

ربیع الله یک باشنده کابل می گوید که حکومت در راستای تامین امنیت باشندگان پایتخت ناکام مانده است. این باشنده کابل از حکومت می خواهد که جلو جرم های جنایی را در پایتخت بگیرد.

درهمین حال، نجیب الله دانش سخنگوی وزارت داخله می گوید که برنامه هایی برای جلوگیری از جرم های جنایی در کابل روی دست گرفته شده است. آقای دانش می افزاید که به رقابت گذاشتن بست های آمران و معاونان حوزه های امنیتی شهر کابل یکی از برنامه های است که می تواند در امر جلوگیری از جرم های جنایی موثر تمام شود.

با این همه باید انتظار کشید و دید که با تغییرات در سطح بست های آمران حوزه های پلیس در شهرکابل، سطح جرم های جنایی کاهش خواهد یافت یا خیر.