شماری از باشندگان شهر کابل طی محفلی از نیروهای امنیتی نسبت به عملکرد آنان در مقابله با تروریزم، حمایت خود را اعلام کردند. حمید الله مبارز یک باشنده کابل می گوید که مبارزه نظامیان کشور علیه تروریزم، مبارزه حق بر باطل است و باید شهروندان کشور نظامیان خود حمایت کنند. در همین حال، شماری از […]

شماری از باشندگان شهر کابل طی محفلی از نیروهای امنیتی نسبت به عملکرد آنان در مقابله با تروریزم، حمایت خود را اعلام کردند.

حمید الله مبارز یک باشنده کابل می گوید که مبارزه نظامیان کشور علیه تروریزم، مبارزه حق بر باطل است و باید شهروندان کشور نظامیان خود حمایت کنند.

در همین حال، شماری از خانواده هایی مأموران شهید شده پلیس که در یک شهرک در کابل زندگی می کنند از حکومت می خواهند که برای آنان قباله شرعی بدهد.

با این حال، فاروق حساس آمر حوزه چهارم امنیتی کابل می گوید که اجرا نکردن قباله این خانه ها از بهر بی کفایتی برخی مسوولان است.

این در حالیست که هم اکنون برای بسیاری از خانواده هایی که نزدیکان شان در صفوف نظامیان کشور خدمت می کردند و به شهادت رسیده اند، هنوز در خانه های کرایی زندگی می کنند و حکومت توجهی جدی به آنان نکرده است.