سادات: در حال حاضر چهار میلیون جوان در کشور بیکار اند

معنیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که در حال حاضر چهار میلیون جوان واجد شرایط بیکار اند. معین امور جوانان وزارت فرهنگ از حکومت می خواهد که زمینه کار را برای جوانان مساعد کند.

فقر و بیکاری از چالش هایی اصلی بر سر راه جوانان کشور است. نبود زمینه های کاری سبب شده است که شماری زیادی از جوانان به کشورهای خارجی پناهنده شوند. به همین بهانه، معینت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ،همایشی را تحت عنوان”کمپاین اشتغال زایی برای جوانان” در کابل راه اندازی کرده است. کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با نگرانی از وضعیت بیکاری در کشور می گوید که در حال حاضر چهار میلیون جوان واجد شرایط بیکار اند. آقای سادات از حکومت می خواهد که زمینه کار برای جوانان کشور را مساعد کند. این درحالیست که به گفته ی مسوولان معینت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حال حاضر در شماری از وزارت خانه ها برخی از مسوولان حکومتی افراد و اشخاص را به سلیقه های شخصی شان مقرر می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top