تناقض بزرگ فراروی سرنوشت سازی؛ کمیسیون ها کار می کنند یا بازی؟

انتخابات افغانستان، پس از به بن بست رسیدن و بی نتیجه گی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، تا هم اکنون در مسیری روان است که پایانش برای هیچ کس معلوم نیست. تنها راه برگزاری انتخابات های پیش رو؛ که سرنوشت دولت افغانستان در گروشان است، اصلاحات در انتخابات است.

کمیسیون ویژه یی که به هدف آوردن اصلاح در قانون نظام و ساختار انتخابات روی کار آمده است، برایند کار دو ماهه اش بسته ی پیشنهادی یی ست که بیشترین ماده هایش، پیش از اجرایی شدن. مورد نقد و ناپذیری های زیاد قرار دارد.

مردم از دولت می خواهند تا روز برگزاری انتخابات شواری ملی و شوراهای ولسوالی های پیش رو را مشخص کند، این خواست مردم اما، پاسخ های مبهم و پرسش برانگیزی از دولت یافته اند.

کمیسیون انتخابات ادعا می کند رییس جمهور طی فرمانی از ایشان خواسته، تا روز برگزاری انتخابات را در گاه نماشان برجسته سازند، این در حالی ست که پیش از این محمد اشرف غنی از کمیسیون ویژه ی اصلاحات انتخاباتی خواسته بود تا روزی را برای برگزاری انتخابات پیش نهاد کند.

عبدالرحمن هوتک معاون کمیسیون انتخابات می گوید، پیش از این سه بار روزهایی را برای برگزاری انتخابات به دولت پیش نهاد کرده اند که به دلایل نا امنی و نبود بودجه، پذیرفته نشده اند. هزینه ی انتخابات های افغانستان از توان دولت بیرون و تا حال از کشورهای کمک کننده پرداخته می شد، که شرط ادامه ی این کمک ها هم، اصلاحات بنیادی در قانون، نظام و ساختار انتخابات است.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top