آرشیو تگ : ویژه برنامه

جایگاه زنان در اندیشۀ استاد شهید

زن در اندیشۀ استاد شهید از جایگاه بسی والا برخوردار بود و نقش زن به عنوان کلیدی‌ترین عنصر سازندۀ جامعه برجسته و مهم می‌نمود و از این اندیشۀ والایش چنین تعبیر می‌کرد که : ازنظردین، زن معمارجامعه است و دستی که گهواره‌ای را شور می‌دهد ، جهانی را نیز به حرکت درمی‌آورد.

جوانان در اندیشه استاد شهید

جوانان در اندیشه استاد شهید به معنای ایثارگری است. استاد شهید جوان واقعی را انسانی می بیند که مستغنی؛ اما نه متکبر، شجاع و دلاور است؛ اما نه بد رویه و بی‌لگام، انقلابی و یورشگر است؛ اما نه تخریب‌کار و آشوب‌آفرین، جوان واقعی انسانی است، عیار و ایثارگر، ظلم‌ستیز و مظلوم‌نواز.

اخلاق و سیاست از نظر استاد شهید

استاد شهید بر این باور بود که سیاست‌مدار کسی است که خوب‌تر می‌تواند یک جامعه را اداره کند و انسان اخلاق‌مدار کسی است که در همۀ امور زندگی‌اش ارزش‌های متعالی را که به آن باورمند است، دخیل سازد.


Top