مواد غذایی بایگانی - شبکه تلویزیون نور
نگرانی پایتخت نشینان از افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای کابل ۰۶ حمل ۱۳۹۹

نگرانی پایتخت نشینان از افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای کابل

شماری از باشندگان کابل از افزایش بهای مواد غدایی در بازارهای پایتخت نگرانی می کنند. آنان از حکومت می خواهند که قیمت ها را در بازارهای کشور به ویژه کابل کنترول کند. اداره خط آهن گفته است که در یک هفته گذشته بیش از هفتاد هزار تُن مواد تجاری و غذایی از طریق خطوط آهن […]