آرشیو تگ : مهاجران

تجمع گسترده پناهجویان در کشور هنگری

تجمع گسترده پناهجویان در کشور هنگری

گروهی از پناهجویانی که به هنگری رسیده اند با تجمع در مقابل ایستگاه مرکزی قطار در شهر بوداپست، از مسئولان خواستند تا به آنها اجازه دهند تا سوار برقطاری شوند که، به سمت آلمان در حرکت است. روز شنبه حدود دو هزار و پنجصد پناهجوی جدید به بندر پیرایوس در نزدیکی شهر آتن در یونان

بحران فزاینده پناهجویان دغدغه بزرگ کشورهای اروپایی

بحران فزاینده پناهجویان هم چنان دغدغه بزرگ کشورهای اروپایی است. کمیسیون اروپا وضعیت کنونی را وخیم ترین بحران مهاجرت به اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون دانسته است. این کمیسیون قرار است به کشوری که بیشترین دشواری را در پذیرش سیل مهاجران داشته، یعنی یونان، کمک ویژه ای را اختصاص دهد. مسوول امور مهاجران


Top