آرشیو تگ : مجلس

نمایندگان مجلس: تناقض گویی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از اعتماد مردم بالای نظام می کاهد

نمایندگان مجلس: تناقض گویی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از اعتماد مردم بالای نظام می کاهد

شماری از اعضای مجلس نمایندگان تناقض گویی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را در مورد حضور جاسوسان در داخل حکومت سوال برانگیز می دانند. پس از انتقاد شهروندان کشور مبنی بر وجود جاسوسان در دستگاه دولت دیدگاه دو گانه ای میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی شکل گرفته است. ریاست جمهوری وجود ستون پنجم را


Top