آرشیو تگ : مجتمع مشارکت حکومتداری باز

مجتمع مشارکت حکومتداری باز در کشور افتتاح شد

مجتمع مشارکت حکومتداری باز در کشور افتتاح شد

مجتمع مشارکت حکومتداری باز در ارگ ریاست جمهوری افتتاح شد. رییس جمهورغنی با تاکید بر تطبیق حکومتداری باز در کشور به دادن معلومات برای شهروندان از سوی ادارات حکومتی تاکید کرد. مجتمع مشارکت حکومتداری باز، یک سازمان بین المللی است که در راستای بلند بردن کارکرد حکومت، اشتراک مدنی شهروندان و تقویت حکومتداری باز پاسخگو


Top