آرشیو تگ : مبارزه با فساد اداری

سیگار: حکومت افغانستان در کار مبارزه علیه فساد اداری ضعیف است

سیگار: حکومت افغانستان در کار مبارزه علیه فساد اداری ضعیف است

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان” سیگار” گفته است که از دید کشورهای کمک کننده، حکومت افغانستان در کار مبارزه علیه فساد اداری “بی قانون، ضعیف و دارای عملکرد ناقص” است. سیگار در گزارش تازه ای گفته است که شمار زیاد قضایای فساد اداری در افغانستان نه به خاطر فقدان ظرفیت بلکه به دلیل نبود

عالمان دین: باید مبارزه با فساد اداری از ارگ آغاز شود

عامل بخشی از جنگ در کشور فساد اداری است. رییس شورای سراسری علمای افغانستان که در نشست دو روزه” صدای منبر بر ضد فساد اداری” صحبت می کرد با بیان این مطلب می گوید که در بیشتر ادارات دولتی فساد اداری وجود دارد و عامل تمام بدبختی هایی کشور فساد است. پس از ترویرزم، فساد

سوی مدیریت و فساد گسترده در پروژه های برنامه رشد زراعت و توسعه دهات

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری از قوم گرایی،خویش خوری و موجودیت فساد در قرار دادی های برنامه رشد زراعت و توسعه دهات نگرانی می کند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری گزارش تحقیقی را در مورد پروژه رشد زراعت و توسعه دهات منتشر کرد. بر بنیاد این

هنوز در استخدام آموزگاران رشوت گرفته می شود

گزارش تازه «کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری» نشان می دهد که در بخش های مختلف این وزارت فساد بیداد می کند و برای استخدام آموزگاران از پنجاه تا هفتاد هزار افغانی رشوت پرداخت می شود. این گزارش از ولایت های کابل، بدخشان، بلخ، فاریاب، هرات، غزنی، خوست، بامیان، ننگرهار و

تاکید رییس جمهورغنی بر مبارزه جدی علیه فساد اداری در کشور

رییس جمهوری کشور در دومین روز نشست هیأت عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان «سام» با تاکید بر مبارزه جدی علیه فساد اداری، از دستاوردهای حکومت وحدت ملی در باره مبارزه با این پدیده، اصلاحات در نهادهای دولتی، توسعه زیر بناها و اولویت های کاری اش معلومات داد. در سومین نشست هیأت عالی رتبه

راهبرد ملی مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد

راهبرد ملی مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد. رییس جمهورغنی با تاکید بر مبارزه جدی علیه فساد اداری گفته است که، تمام ادارات باید برنامه مبارزه علیه فساد داشته باشند و برای مبارزه موثر علیه این پدیده بسیج شوند. وی همچنان تاکید کرده است که، برای نظارت از اقدامات، به جامعه مدنی و رسانه‌ها، فرصت

دیدبان شفافیت: اراده جدی در حکومت برای مبارزه با فساد اداری وجود ندارد

دیدبان شفافیت از ایجاد راهبرد جدید مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت نگرانی می کند. این نهاد از نادیده گرفتن خواست نهادهای مدنی در امر ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری انتقاد می کند. مسوولان دیدبان شفافیت می گویند که ضعف مدیریتی حکومت و نبود اراده جدی در امر مبارزه با فساد اداری

معاون دوم ریاست جمهوری خواهان بسیج عمومی در کار مبارزه با فساد اداری شد

معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که مبارزه با فساد اداری تنها روی کاغذ کارساز نیست. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با تاکید بر تلاش های جدی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری در کشور می گوید که احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه ها در امر مبارزه با فساد اداری نقش موثر

تاکید وزیر مهاجرین بر مبارزه جدی علیه فساد اداری در این وزارت

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان با تاکید بر مبارزه جدی علیه فساد اداری می گوید که فرمان شماره یکصد و چهار ریاست جمهوری، سبب افزایش فساد اداری در این وزارت شده است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، مبارزه با فساد اداری در اداره تحت امرش را از اولویت های کاری اش می داند. سید حسین

حکومت برنامه ملی عمل برای مبارزه با فساد اداری را با جامعه مدنی به رایزنی گذاشت

ریاست جمهوری”برنامه ملی عمل”در باره چگونگی مبارزه با فساد اداری را با نمایندگان نهادهای مدنی و نهادهای دولتی به رایزنی گذاشت. معاون پالیسی نظارت و بررسی دفتر ریاست جمهوری می گوید که تدوین این برنامه می تواند در راستای تامین شفافیت و حساب دهی حکومت به مردم و نهادهای غیردولتی کمک کند. “برنامه ملی عمل”


Top