آرشیو تگ : مارشال فهیم

گل گزاری بر آرامگاه مارشال محمد قسیم فهیم

گل گزاری بر آرامگاه مارشال محمد قسیم فهیم

بامداد امروز رییس اجرایی و شمار دیگری از مقام های حکومت بر آرامگاه مارشال محمد قسیم فهیم اکلیل گل گذاشتند. شماری از مقام های بلند پایه دولتی و نمایندگان مجلس طی یک مراسم ویژه نظامی با گذاشتن اکلیل گل بر آرامگاه مارشال محمد قسیم فهیم از جانبازی هایش یاد بود کردند. عبدالله عبدالله رییس اجرایی

مارشال‌محمد ‌قسیم‌ فهیم در بستر تحولات

دکتور شمس‌الحق‌آریانفر از مجاهد عادی تا معاون رئیس جمهور و زعامت جهاد و مجاهدین در روند قاعدۀ کلی زمان، مارشال محمدقسیم فهیم، یک شهروند افغانستان است که در سال ۱۳۳۶ خورشیدی در درۀ زیبای پنجشیر زاده شد. به گونۀ میلیون ها همشهری و هموطنش مکتب خواند، تحصیل دینی نمود، جهاد کرد، وزیر و معاون رئیس

جایگاه مارشال‌ محمد ‌قسیم‌ فهیم پس‌از حکومت ‌طالبان

تکساری بدون تردید در ایجاد حکومت پس از طالبان، پروفیسور برهان الدین ربانی شهید و محمد قسیم فهیم نقش داشته است. اگر قرار می بود استاد ربانی و وزیر دفاع اش محمد قسیم فهیم در برابر این همایش سد ایجاد می نمودند، هیچ گاه حکومت های پسا طالبانی شکل نمی گرفت و چهره های کاذب

مواضع‌دلیرانۀ‌مارشال‌فقید در دفاع از ارزش‌های‌جهاد و‌مقاومت

پوهندوی سیدعنایت‌ الله شاداب تداوم حیات ملت ها در گرو حراست و پاسداری از ارزش های است که هویت ملی آن ها را تشکیل داده و به مثابۀ خون در پیکر یک ملت جریان دارد و تپش هر ملتی مرهون همین ارزش ها و دفاع از آن می باشد. اضمحال و چشم پوشی از این


Top