آرشیو تگ : شورای موقت طبی

شورای موقت طبی افغانستان افتتاح شد

شورای موقت طبی افغانستان افتتاح شد

شورای موقت طبی کشور در کابل افتتاح شد. وزیر صحت عامه می گوید که اعتماد نداشتن بیمار به داکتر و نظام صحی کشور سبب شده است تا شماری از شهروندان کشور برای تداوی به خارج از کشور بروند. نبود نظام صحی درست و اعتماد نداشتن به داکتران، پای شماری از شهروندان را برای تداوی به


Top